top of page
Certifikace výrobků

Certifikace výrobků je nezávislé ověření, zda stanovený výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech platných směrnicích, nařízeních vlády, která se na něj vztahují, normách nebo jiných standardech. Certifikace výrobků znamená doložení, že je daný výrobek vhodný pro účel použití, z důvodu získání důvěry spotřebitelů a odběratelů. Slouží také jaké osvědčení o splnění užitných, kvalitativních a hygienických vlastností výrobku stanovených technickými předpisy případně normami (certifikace stavebních výrobků) a v neposlední řadě slouží certifikát také jako doložení shody vlastností výrobku s právními předpisy (povinné posouzení shody s technickými požadavky na stanovené výrobky).

 

Certifikace výrobků se zpravidla skládá zpravidla z pěti etap:

 • Analýza požadavků

 • Návrh, konstrukce a výroba

 • Zpracování technické dokumentace

 • Posouzení shody

 • Certifikace

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Vyřízení veškerých formalit spojených s certifikací

 • Zpracování či doplnění potřebné dokumentace

 • Vypracování rizikové analýzy

 • Poradenské zpracování postupů vhodných pro vaše výrobky

 • Zpracování návrhu prohlášení o shodě/EU prohlášení o shodě

 • Vyřízení formality nezbytně nutných k posouzení shody a následné certifikaci v regulované oblasti (nutná účast notifikované/autorizované osoby)

 • Služby v oblasti bezpečného provozu strojů a technických zařízení (vyplývajících ze zákoníku práce a z navazujícího nařízení vlády 378/2001 sb.)

  • Spolupráce při posouzení strojů a zařízení, včetně analýzy rizik podle příslušných předpisů se zohledněním požadavků nařízení vlády

  • Pomoc při zpracování chybějící provozní dokumentace

  • Návrhy na opatření k odstranění nedostatků vyplývajících z posouzení

  • Pomoc při zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu

  • Provádění následných periodických kontrol

bottom of page