top of page

Musí výrobce elektrických spotřebičů provádět analýzu rizik?

Odpověď je zcela jednoduchá: ANO, musí.


Potřeba vypracovat analýzu rizika elektrického zařízení vychází z požadavků nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh. Konkrétně je tento požadavek zakotven v příloze č. 3, interní řízení výroby (Modul A), části 2. Technická dokumentace, kde jsou uvedeny následující povinnosti:


Výrobce vypracuje technickou dokumentaci, která musí:

 • Umožňovat posouzení shody elektrického zařízení s příslušnými požadavky

 • Obsahovat odpovídající analýzu a posouzení rizik

 • Uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí vztahovat k návrhu, výrobě a fungování elektrického zařízení

 • Obsahovat, je-li to relevantní, alespoň tyto náležitosti:

  1. Celkový popis elektrického zařízení

  2. Koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů, popřípadě další konstrukční dokumentaci

  3. Popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování elektrického zařízení

  4. Seznam harmonizovaných norem nebo českých technických norem

  5. Výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení, popřípadě další výsledky výpočtů nebo kontrol

  6. Protokoly o zkouškách

POZOR: Nadřazený zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, stanovuje pokutu až 50 000 000 Kč za dodání výrobku na trh nebo do provozu bez označení CE nebo jiného stanoveného označení nebo bez dokumentu stanoveného nařízením vlády (viz § 54Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob“, odst. 3).

17 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page