top of page

Pracovní úrazovost v České republice

Od roku 2012 provádí Státní úřad inspekce práce (SÚIP) zprávy o pracovní úrazovosti v České republice. K tomu také vede databázi statistických údajů o pracovních úrazech, která je zdrojem pro statistická sledování EUROSTAT. SÚIP dále kooperuje se statistickými údaji, které mu podkládá Český báňský úřad (ČBÚ).


V roce 2021 vzniklo v České republice celkem 88 smrtelných pracovních úrazů, přičemž nejčastější příčina smrtelných úrazů byly dopravní nehody, přemisťování nebo manipulace s materiálem, výrobkem apod. Dále SÚIP s ČBÚ zaznamenali 788 závažných pracovních úrazů tj. úrazy, které si vyžádaly hospitalizaci postiženého zaměstnance více než 5 dnů. Posledním druhem pracovního úrazu, který byl evidován, patří do skupiny „ostatní pracovní úrazy“, ve kterém pracovní neschopnost zaměstnanců byla delší než 3 kalendářní dny. V tomto případě statistiky zaznamenaly celkem 35 916 pracovních úrazů.


Jako nejčastěji porušované právní předpisy v souvislosti se vznikem pracovního úrazu byl zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšku nebo do hloubky a další.


Chcete se vyhnout pracovním úrazům? Skvělým nástrojem je prevence v podobě zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001. Už jejím zavedením se sníží riziko nesouladu s požadavky na minimální úroveň. 9 z 10 našich zákazníků v této oblasti to potvrzuje. Zajímá vás to? Sjednejte si s námi schůzku!


20 zobrazení0 komentářů

Коментарі


bottom of page