top of page

Víte, co je whistleblowing?

Anglický termín „whistleblower“ je překládán jako „oznamovatel“, a český zákon je tudíž zákon o ochraně oznamovatelů. Status ochrany oznamovatelů má sloužit k předcházení podvodům a korupci při zadávání veřejných zakázek, k odhalování nedostatečného prosazování pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavateli v souvislosti s pořízením zboží, stavebních prací, dodávkou zboží a poskytnutím služeb, a k předcházení případným postihům za podání takového oznámení o podezření na nelegální činnost.


Základem pro ochranu oznamovatelů je směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, která byla přijata již v roce 2019. V ČR se směrnice promítla do návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh zákona prošel aktuálně druhým čtením v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 352). Účinnost je plánována od července 2023. S jeho účinností vznikne některým veřejným zadavatelům, určeným orgánům veřejné moci a také podnikatelským subjektům povinnost zavedení tzv. vnitřního oznamovacího systému.


Cílem je umožnit pracovníkům v soukromém i veřejném sektoru podat oznámení prostřednictvím stanoveného postupu, a přitom jim zajistit dostatečnou ochranu před možnými postihy ze strany zaměstnavatelů a případně dalších subjektů. Pozor ale na věcnou působnost zákona: oznamovatelů se ochrana bude týkat pouze v takovém případě, že oznámení spadá do jedné z 10 uvedených oblastí. Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou následující:

 1. zadávání veřejných zakázek

 2. Finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu

 3. Bezpečnost a soulad výrobků s předpisy

 4. Bezpečnost dopravy

 5. Ochrana životního prostředí

 6. Radiační ochrana a jaderná bezpečnost

 7. Bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat

 8. Veřejné zdraví

 9. Ochrana spotřebitele

 10. Ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.


Po přijetí transpozičních předpisů dopadne povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mj. na všechny zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 zaměstnanců.


A co říká návrh zákona dále?


Oznámení = podání (oznámení) fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie (upravující výše uvedené oblasti), o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.“


Shrneme-li podstatu této definice, aby se jednalo o oznámení spadající pod působnost zákona, musí splňovat 3 základní podmínky:

Oznámení =>

protiprávní jednání +

to se musí týkat některé z uvedených oblastí +

oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností


Pokud oznamovatel podá oznámení, on ani další osoby nesmí být vystaveny odvetnému opatření.


Všechny povinné subjekty pak budou muset:

 1. Určit osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním (tzv. „příslušná osoba“)

 2. Zveřejnit informace o způsobech oznamování prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému / VOS (způsobem umožňujícím dálkový přístup)

 3. Umožnit podat oznámení prostřednictvím VOS písemně nebo ústně (i osobně)

 4. Zajistit zachovávání důvěrnosti, pokud jde o obsah oznámení a totožnosti oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v oznámení

 5. Zajistit posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou (v souladu s vnitřním předpisem zaměstnavatele)

 6. Zajistit vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení ve stanovené lhůtě od jeho podání a o výsledcích posouzení

 7. Přijmout vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.


Co je Vnitřní oznamovací systém (VOS)?

Vnitřní oznamovací systém = souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Jeho účelem je zřídit funkční oznamovací mechanismus, ke kterému budou mít oznamovatelé důvěru a o jehož existenci a fungování budou mít dobré povědomí. Informace o mechanismech oznamovacího systému musí být povinným subjektem (organizací) zpřístupněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (například na jeho webové stránce). Vnitřní oznamovací systém má chránit oznamovatele možného protiprávního jednání, a zároveň má pomáhat chránit integritu a oprávněné zájmy organizace.


V souhrnu představuje VOS:

 • Určení příslušné osoby

 • Uveřejnění informace o způsobu oznamování

 • Umožnění oznamování písemně nebo ústně (telefonicky) a na žádost osobně (vytvořit postup)

 • Posoudit oznámení

 • Vyrozumět oznamovatele ve stanovených lhůtách

 • Přijmout potřebná opatření

 • Při tom celém procesu zachovávat bezpečnost informací.


18 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page