top of page

Změny v požadavcích na bezpečnostní listy

Už je to tu zase. Není to tak dávno, co jste možná sháněli u dodavatelů aktuální bezpečnostní listy a teď to budete dělat zase. Proč? V červnu 2020 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II k nařízení REACH, a tedy formát a obsah bezpečnostního listu. Stávající bezpečnostní listy měly být uvedeny do souladu s novými požadavky do 31. 12. 2022. Pokud se týká formátu, i nadále platí stávající rozdělení bezpečnostního listu do 16 oddílů, z nichž některé se dělí ještě na „povinně” uváděné pododdíly.


Jak ale poznáte nový bezpečnostní list, i když nejste chemici?


Úplně nejjednodušší je podívat se na datum a dále na oddíly 11 a 12, oba mají o jeden pododdíl více než dříve (11.2 a 12.7). Ale jsou i další změny, vizte následující přehled některých z nich:


Datum vytvoření / aktualizace by měla být po 1. 1. 2022:


V pododdílu 1.1 se požaduje u výrobků týkajících se nanoformy látky nebo směsi jasně uvést slovo „nanoforma“.


V pododdílu 2.3 by mělo být upozorněno na skutečnost, že má látka vlastnosti narušující endokrinní činnost, pokud je zařazena do seznamu podle čl. 59(1) (Kandidátský seznam látek). U směsí musí být poskytnuty informace o každé takové látce přítomné ve směsi v koncentraci rovné 0,1 % hm. nebo vyšší.


V pododdílu 3.1 se u registrovaných nanoforem látky uvedou charakteristiky částic, jak jsou požadovány v příloze VI k nařízení REACH. U neregistrovaných nanoforem látek se uvedou stejné charakteristiky, pokud mají vliv na bezpečnost látky.


V pododdílu 3.2 u směsi splňující kritéria pro klasifikaci by vedle složek směsi s dosud uvedenými charakteristikami, obsažených ve směsi, měly být uvedeny rovněž:

  • Složky senzibilizující kůži nebo dýchací cesty se stanoveným specifickým koncentračním limitem, přítomné v koncentraci vyšší než je jedna desetina tohoto limitu

  • Složky narušující endokrinní systém přítomné ve směsi v koncentraci 0,1 % hm. nebo vyšší

Stávající pododdíl 11.1 Informace o toxikologických účincích se přejmenovává na 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008.


Do oddílu 11 se vkládá nový pododdíl 11.2 Informace o další nebezpečnosti.


Do oddílu 12 se vkládá nový pododdíl 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinního systému, přičemž se stávající pododdíl 12. 6 přečísluje bez změny názvu na pododdíl 12.7 Jiné nepříznivé účinky.25 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page