top of page
Akreditace

Akreditace je osvědčení o splnění požadavků pro provádění konkrétní činnosti, které stanovují harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro oblast posuzování shody. Akreditace je osvědčování způsobilosti, které vymezují národní předpisy (§ 14, § 15 a §16 zákona č. 22/1997 Sb., v pl. zn. ) a které provádí k tomu pověřená organizace – v současné době je vládou ČR jako národní akreditační orgán pověřený Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Akreditace se uděluje pro oblasti:

 • Posuzování shody a certifikaci výrobků

 • Posuzování shody a certifikaci systémů managementu

 • Inspekčních orgánů

 • Zkušebních laboratoří

 • Kalibračních laboratoří

 • Certifikačních orgánů pro personál ad.


Organizace, které usilují o udělení akreditace, musí být připraveny doložit, že splňují relevantní akreditační požadavky. Akreditace je udělena až poté, co organizace prokáže splnění požadavků ve vztahu k akreditaci, o kterou žádá. 
 

Kotva 1

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Provedení úvodního odborného přezkoumání systému managementu, procesů a plnění relevantních požadavků

 • Rešerše předpisů

 • GAP analýzu

 • Kompletní služby při vytvoření procesů a postupů

 • Prověření stavu existující dokumentace

 • Identifikace slabých míst

 • Návrh strategie pro dosažení akreditace

 • Školení zaměstnanců

 • Zastupování nebo spolupráci při akreditaci

 • Kompletní zajištění služeb v procesu akreditace

 • Provádění pravidelných interních auditů

 • Zpracování plánu monitoringu a školení

 • Provádění školení všech zainteresovaných zaměstnanců

bottom of page