top of page
Bezpečnost práce

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) specifikuje norma ISO 45001 včetně doprovodných a podpůrných směrnic. Norma obsahuje model rozvoje BOZP organizace v rovině zdrojů, procesů, postupů a provozního řízení na proaktivním a preventivním základě (školení bezpečnosti práce).

Systémový přístup k řízení a k rozvíjení BOZP má za cíl vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat model, který bude naplňovat požadavky předpisové základny v této oblasti a umožní neustálé zlepšování jeho efektivity ve vztahu k měnícím se podmínkám.

Systém řízení vám umožní kontrolovat rizika a ochranu zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost a vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro pracovníky i dodavatele. BOZP certifikát ISO 45001 ČSN vám pomůže přilákat kvalifikované, a tedy i náročné pracovní síly, a zlepší vaši image nejen na trhu práce, ale umožní také systémové ošetření dodržování platných právních požadavků a prevenci sankcí orgánů dozoru.

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Provedení úvodního odborného přezkoumání stavu BOZP

 • Fyzická prohlídka všech pracovišť firmy

 • Prověření stavu existující dokumentace BOZP, kontrola BOZP plánu

 • Identifikace slabých míst

 • Návrh strategie pro dosažení souladu s legislativními požadavky

 • Zpracování kompletní dokumentace BOZP dle vašich potřeb a požadavků

 • ISO 45001 školení zaměstnanců BOZP, kurzy BOZP pro firmy

 • Zajištění interních auditů

 • Zajištění veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikace BOZP dle ISO 45001

 • Roční prověrky BOZP (dle normy ISO 45001)

 • Jednání s orgány dozoru

 • Externí činnost auditora a manažera BOZP

 • Činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (OZO dle z. č. 309/2006 sb., v pl. zn.)

 • Poradenství v oblasti bezpečnosti práce na míru

 • Pomoc při migraci z OHSAS 18001 na ISO 450010

Pro získání ceny školení BOZP a systému managementu bezpečnosti práce nás kontaktujte.

bottom of page