top of page
Ekologie

Systémy environmentálního managementu specifikují řady normy ISO 14000 standard včetně doprovodných a podpůrných směrnic. Obsahují model rozvoje environmentálního řízení organizace v rovině odpovědností, zdrojů, procesů

a provozního řízení.

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila formulovat politiku a stanovit cíle, které zahrnou zákonné požadavky a informace o významných environmentálních dopadech. Norma se týká environmentálních dopadů, které může organizace řídit, a o nichž se předpokládá, že na ně může mít nějaký vliv.

Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání svého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, které podporují ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Aby si organizace utvořila dobrý environmentální profil, musí se zavázat k systematickým řešením a neustálému zlepšování svého systému environmentálního managementu.

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí

 • Orientace v legislativě zahrnující všechny složky ekologie dané společnosti

 • Souhrn všech požadavků směřujících na podnikového ekologa

 • Poradenství v oblasti ochrany ovzduší, odpadů, ochrany vod a vodního hospodářství, chemikálií, životního cyklu výrobku atd.

 • Implementace a certifikace ISO 14001 a systémů environmentálního managementu

 • Certifikaci/registraci EMAS

 • Ekologické/environmentální audity

 • Úvodní environmentální přezkoumání

 • Zpracování dokumentů požadovaných právními předpisy v oblasti životního prostředí

 • Jednání s orgány dozoru

 • Zajištění certifikace dle ISO 14001:2015

 • Zajištění veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu dle ISO 14001

 • Externí činnost auditora, manažera EMS a podnikového ekologa

bottom of page