top of page
Interní audity

Interní audity jsou požadavkem mnoha systémových norem a prověřují nastavení systému managementu v dané firmě.

Povinné audit je vhodné provést v případě zásadních organizačních, systémových či procesních změn nebo pro certifikaci – úspěšná organizace si uvědomuje rizika, zvládá je a má správně nastavené řízení procesů. Ať už se jedná o dozorový audit, personální audit, či audit procesní.

Auditní činnost spočívá v podrobné analýze/prověření stávajícího stavu systému řízení organizace, jednotlivého procesu či výrobku. Výsledkem auditu je naplánování i realizace vhodných opatření tak, aby bylo dosaženo shody s požadavky specifikované normy (případně proběhla úspěšná certifikace), ale zároveň nebyly zbytečně komplikovány či narušeny vlastní procesy v organizaci.

Interní audity se rozdělují do tří kategorií:

 • Audit první stranou: interní audit (primární zaměření normy)

 • Audit druhou stranou: audit dodavatele či externího poskytovatele (primární zaměření normy) nebo audit jiné zainteresované strany (nově doplněno)

 • Audit třetí stranou: certifikační audit ISO (řídí se spíše požadavky ISO/IEC 17021-1), akreditační audit (řídí se spíše požadavky ISO/IEC 17011:2018, externí audit dle zákonů a předpisů tj. souladu).

Vnitřní audit firmy provádíme dle klientem předem schváleného programu a plánu auditu – lze je provádět pravidelně na základě smlouvy, nebo ad hoc dle potřeb zákazníka. Veškeré potřebné úkony realizují zkušení profesionálové

s mnohaletými zkušenostmi z praxe.

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Vytvoření ročního programu auditů

 • Provedení interního auditu (první stranou)

 • Provedení zákaznického auditu (druhou stranou)

 • Spolupráci při certifikačních auditech (třetí stranou)

 • Navržení procesů

 • Zpracování dokumentace a směrnic k auditu

 • Revize postupů

 • Školení a výcvik vašich auditorů

bottom of page