top of page

Jaké certifikace může po nás zákazník požadovat? Jsme výrobci komponent do elektrozařízení.

Požadavky zákazníků na certifikáty a různá prohlášení o shodě k dodávaným výrobkům jsou čím dál častější a někdy ne úplně jednoznačné, ba dokonce mylné. S čím vším se můžete jako výrobci nebo distributoři v tomto ohledu setkat, a jaké jsou vaše povinnosti, záleží na tom, o jaký typ výrobku se jedná.


První důležitou oblastí je tzv. regulovaná sféra, která se řídí požadavky právních předpisů. Například se jedná o stanovený výrobek (v našem případě elektrické zařízení nízkého napětí, ale jsou i další skupiny), a pak se výrobce řídí z. č. 90/2016 Sb., a příslušným nařízením vlády. Musí posoudit shodu s požadavky, výrobek označit značkou shody CE a vydat EU prohlášení o shodě (nesprávně někdy označované jako certifikát). Obecně platí, že prohlášení o shodě obsahuje údaje uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 90/2016 Sb. v pl. zn., které jsou v závislosti na posuzovaném výrobku konkretizované nařízením vlády, a prvky stanovené v příslušných modulech posuzování shody, a musí být stále aktualizováno. Vyhotovuje se v českém jazyce a v úředních jazycích členských států Evropské unie, v nichž je výrobek uváděn nebo dodáván na trh.


Dalším dokumentem, který musí výrobce zákazníkovi poskytnout, je např. prohlášení o shodě s požadavky směrnice tzv. RoHS 2011/65/EU, resp. nařízením vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Obdobně je potřeba doložit informaci o ne/přítomnosti SVHC látek v materiálech a výrobcích (zda neobsahují látky, splňující kritéria uvedená ve směrnici REACH 1907/2006/EU a v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních).


Pro převoz zboží do zahraničí může být vyžadováno Prohlášení k nařízení RADY (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, nebo dokument prokazující složení obalového materiálu (obalu), ve kterém se výrobek převáží.


Často se také setkáte s požadavky dodat inspekční certifikátdle EN 10 204, certifikát o původu zboží, certifikát systému managementu dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, TISAX a další. Takové certifikace sice většinou nejsou povinné (resp. jejich status nevyplývá z právního předpisu), ale pokud je zákazník požaduje, prakticky existují jenom dvě možnosti: vysvětlit zákazníkovi, že certifikát, který požaduje, buď vůbec neexistuje, nebo se na vás nevztahuje (např. pokud bude požadovat prohlášení o shodě alias certifikát na spojovací materiál, který není stanoveným výrobkem), nebo mu vyhovíte, jelikož chcete získat příslušnou zakázku.


V podstatě můžete vydat jakékoli prohlášení (ve smyslu „co není zakázáno, je povoleno“), pokud to nebude v rozporu se skutečností anebo právními předpisy. To znamená, že musíte vědět, zda takové (obecné) prohlášení nemůže být považováno za klamavou reklamu nebo porušení zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (klamavé označení zboží je ve smyslu občanského zákoníku takové označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že označené zboží vykazuje zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost).


Pokud bychom se pohybovali v regulované sféře (z. č. 90/2016 Sb.), pak neoprávněné použití CE (a tím by mohlo být i saotné prohlášení o shodě) je přestupek (sankce do výše 20 000 000 Kč). Takže je potřeba pečlivě zvážit formulaci takového prohlášení.


Máte i vy zkušenosti se zvláštními požadavky zákazníků na certifikace? Podělte se s námi o ně!79 zobrazení0 komentářů

Kommentare


bottom of page