top of page

Lékařské prohlídky zaměstnanců jako povinnost?

Možná jste na přelomu roku zaznamenali v médiích informace, týkající se změn preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců. Nutno říci, že mnohdy byly informace nepřesné nebo dokonce nesprávné. Jedná se o změny ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. platné od 1. 1. 2023. V této souvislosti se diskutuje např. o tom, zda lze, vzhledem ke změnám platným od 1. 1. 2023 týkajících se preventivních lékařských prohlídek u zaměstnanců, kteří nemají v rámci své pracovní činnosti další rizikové faktory (např. tzv. THP), úplně zrušit preventivní prohlídky. Zrušení by se týkalo i řidičů referentů. Někteří technici BOZP zastávají názor, že řidič referent je rizikové povolání, a proto je nutné prohlídky u těchto zaměstnanců zachovat.


Máte jasno ohledně změn preventivních lékařských prohlídek?


Pravda je, že u tzv. nerizikových prací (tj. 1 a 2 kategorie bez „profesního“ rizika) byly preventivní lékařské prohlídky přeneseny do dobrovolné roviny. Dle našeho názoru lze zrušit rovněž prohlídky u řidičů referentů, protože v novele vyhlášky č. 79/2013 Sb. je bývalá část 4, kde bylo dříve řízení motorových vozidel jako profesní riziko uvedeno, zrušena.


Jiná věc je, zda to tak zaměstnavatel opravdu bude upřednostňovat. Finanční ani administrativní náročnost těchto periodických prohlídek zas tak velká není a v rámci prevence rizik lze spíše doporučit je zachovat. Ale je to věc názoru, pokud se budeme držet znění vyhlášky, u nerizikových prací (1 a 2 kategorie bez profesního rizika, a řízení MV řidiči referenty není již profesní riziko) byly preventivní lékařské prohlídky přeneseny do dobrovolné roviny.


Níže uvádíme pro informaci přehled nastíněných změn v příslušné vyhlášce:

 • Je odstraněn dohled PLS na pracovišti u kategorie 1 a 2 – pouze pokud si to zaměstnavatel stanoví nebo pokud na vyžádání smluvního PLS

 • Dohled PLS na pracovišti bude vykonáván pro rizikové práce (kat. 2R, 3, 4) nebo u práce s profesním rizikem (dle přílohy nebo jiných předpisů) 1x za 3 roky (1x/rok)

 • Byla zrušena původní příloha č. 1, ve které je PLS předepisována doba k provádění prohlídek a poradenství

 • Zaměstnavatelé by neměli rušit smlouvy s PLS, stále povinnost dle zákona č. 373/2011 Sb. § 54 odst. 2a)

 • Periodické pracovnělékařské prohlídky v kategorii 1. se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují (lhůty se nemění, tj. 1x6let, 1x4 roky nad 50)

 • Periodické pracovnělékařské prohlídky v kategorii 2. se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují (lhůty se nemění, tj. 1x4 roky, 1x2 roky nad 50)

 • V kategorii 2. rizikové a kategorii 3. se provádí 1x2 roky

 • V kategorii 4. se provádí 1x za rok

 • Periodické prohlídky pro kategorie s profesním rizikem (lhůty se nemění 1x4roky, 1x2roky nad 50let), profesním rizikem již nejsou „řidiči referenti“ – pokud řízení vozidla je obvyklá součást výkonu práce

 • Nové rozdělení na „mimořádné prohlídky v neúplném rozsahu“ a „mimořádné prohlídky v úplném rozsahu“

 • Nové náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky:

 • Navíc informace o konkrétní pracovní činnosti (např. údržbář-svářeč včetně specifikace činnosti) a režimu pracovní doby (např. rovnoměrná / nerovnoměrná)

 • Nové náležitosti lékař. posudku o zdrav. způsobilosti k práci:

 • Navíc údaje o konkrétní pracovní činnosti (např. je schopen pro práci údržbář-svářeč) a režimu pracovní doby

 • Nový pojem „Profesní riziko“ místo současného „rizika ohrožení zdraví“ a úprava jejich výčtu v příloze k vyhlášce vlády č. 79/2013 Sb.

 • Nově mezi profesní rizika nepatří „práce ve školách a školských zařízení dle školského zákona“

 • Dále byla zrušena profesní rizika pro „řidiče referenty“, „činnosti epidemiologicky závažné“ a „hlasová zátěž

 • Profesní riziko „Noční práce“ je upraveno na „zaměstnanci pracující v noci podle §78 odst. 1k) ZP č. 262/2006 Sb.“ (zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1)


Dobrovolné klausule o lékařských prohlídkách je vhodné upravit vnitřním předpisem např. v pracovním řádu, směrnicí o pracovnělékařských prohlídkách apod.


71 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page