top of page

Nové nařízení o prekuzorech výbušnin

Používáte chemické látky a směsi ve výrobě nebo službách? Pak se vás možná

týká následující informace o prekurzorech výbušnin!


Některé chemické látky totiž mohou být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin. Proto bylo přijato nařízení EU 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. Nařízení stanoví pravidla zpřístupňování, dovozu, držení a použití látek nebo směsí, které by

mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, s cílem omezit jejich dostupnost pro osoby z řad široké veřejnosti a zajistit náležité oznamování podezřelých transakcí v rámci celého dodavatelského řetězce. V ČR byl k Nařízení vydán ještě zákon č. 225/2022 Sb. o prekurzorech výbušnin s účinností od srpna loňského roku.


Jaké jsou základní povinnosti?

  • Prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti

  • Hospodářský subjekt je povinen poskytnout informace o souvisejících povinnostech v rámci dodavatelského řetězce

  • Hospodářský subjekt je povinen provést ověření při prodeji

  • Rozšiřuje se seznam látek, které podléhají omezení (vizte Nařízení 2019/1148, příloha I)

  • Rozšiřuje se seznam látek, u nichž podezřelé transakce podléhají oznamování (vizte Nařízení 2019/1148, příloha II)

Co je to regulovaný prekurzor výbušnin?

Ve smyslu Nařízení 2019/1148, čl. 3 odst. 13 je to látka uvedená v přílohách I nebo II, včetně směsi nebo jiné látky, ve které je taková látka obsažena (výjimku představují homogenní směsi obsahujících více než 5 složek, v nichž je koncentrace každé příslušné látky nižší než 1 % hmotnostní). Mezi příklady můžeme zařadit vám běžně známé chemikálie jako je např. peroxid vodíku, kyselina sírová, aceton nebo práškový hliník. Pro zajímavost, takové prekurzory obsahuje řada výrobků, které jsou běžně používány, např. barvy, laky, ředidla, aerosolové rozprašovače, čisticí prostředky.


Pokud takové látky nebo směsi prodáváte nebo jako tzv. profesionální uživatel používáte,

vyplývají z toho pro vás určité povinnosti, např:


Látky a směsi s prekurzorem výbušnin podléhající omezení (s obsahem nad limity uvedené v příloze I k nařízení 2019/1148) mohou být nadále zpřístupňovány pouze hospodářským

subjektům a profesionálním uživatelům.


Před prodejem profesionálním uživatelům a hospodářským subjektům je vyžadováno

„Prohlášení zákazníka“ podepsané statutárním orgánem.


Hospodářské subjekty a profesionální uživatelé jsou povinni oznamovat svým národním

kontaktním místům významná zmizení a krádeže regulovaných prekurzorů výbušnin do 24 hod. od jejich zjištění. V metodických pokynech jsou mj. doporučena opatření, která mají zmizením prekurzoru výbušnin zamezit. Každý hospodářský subjekt/profesionální uživatel by si měl stanovit, jaká zmizení jsou významnou odchylkou od normálu a specifikovat jej jako součást vnitřního firemního předpisu (nejlépe ve spojení s režimovým opatřením pro přístup k regulovaným prekurzorům výbušnin).

17 zobrazení0 komentářů

Kommentare


bottom of page