top of page

Nový zákon o dozoru nad trhem s výrobky

V březnu tohoto roku vyšel zcela nový zákon č. 87/2023 Sb. o dozoru nad trhem s výrobky.

Zákon nabyl účinnosti 8. 3. 2023. Navazuje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a upravuje následující oblasti:

 • Určuje ústřední styčný úřad dozoru nad trhem s výrobky, kterým je MPO

 • Stanoví některá oprávnění a povinnosti příslušných správních orgánů

 • Upravuje spolupráci ústředního styčného úřadu, orgánů dozoru a orgánů Celní správy České republiky

 • Upravuje některá práva a povinnosti hospodářských subjektů (organizací).


Koho se to týká?

Zákon se použije při výkonu dozoru nad trhem s výrobky, na které se vztahují předpisy Evropské unie uvedené v příloze I výše uvedeného Nařízení, a kterých je celkem 70; níže jen pro názornost uvádíme některé z nich:

 • Aerosolové rozprašovače

 • Teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva

 • Obaly a obalové odpady

 • Vozidla s ukončenou životností

 • Perzistentní organické znečišťující látky, chemické látky a směsi

 • Látky, které poškozují ozonovou vrstvu

 • Strojní zařízení

 • Baterie a akumulátory

 • Tlaková zařízení

 • Stavební výrobky

 • Elektrická a elektronická zařízení a další

Orgány dozoru podle tohoto zákona jsou:

 • Česká obchodní inspekce

 • Český báňský úřad

 • Státní energetická inspekce

 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

 • Ministerstvo dopravy

 • Drážní úřad

 • Krajské hygienické stanice

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 • Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

 • Česká inspekce životního prostředí

 • Ministerstvo vnitra

 • Ministerstvo obrany


Orgán dozoru je (kromě výkonu oprávnění vyplývajících z kontrolního řádu a z jiných právních předpisů) při výkonu dozoru nad trhem s výrobky oprávněn mj.:

 • Vyžadovat od organizace:

  • Informace o dodavatelském řetězci a o podrobnostech distribuční sítě

  • Informace o množství kontrolovaného výrobku na trhu

  • Přístup k vestavěnému softwaru, pokud je to nutné k posouzení souladu s požadavky

  • informace nutné ke zjištění vlastnictví internetové stránky, pokud souvisejí s předmětem dozoru

 • provádět zkoušky k ověření souladu s požadavky nebo posouzení rizika nebo získání důkazu (nebo zajistit jejich provedení)

Orgán dozoru může organizaci uložit opatření k nápravě, pokud zjistí, že „ačkoliv je výrobek

používán v souladu se zamýšleným účelem nebo za podmínek, které lze rozumně předvídat, a je řádně instalován a udržován, není v souladu s požadavky stanovenými v příslušném předpisu nebo může ohrozit zdraví nebo bezpečnost uživatelů“.


Máme tedy další kontrolní mechanismus, a další aspekty pro oblast shody s požadavky na

výrobky. Jaké zlepšení pro oprávněný zájem uživatelů to přinese, ukáže čas.

21 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page