top of page

Zákon o ochraně oznamovatelů právě vyšel ve Sbírce zákonů

V minulém čísle newsletteru jsme vás informovali o připravovaném návrhu zákona ochraně oznamovatelů. V těchto dnech byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 171/2023 Sb. Spolu s ním vyšel rovněž zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZOO. Oba dva předpisy mají účinnost od 1. 8. 2023. S účinností ZOO vzniká veřejným zadavatelům, určeným orgánům veřejné moci a také podnikatelským subjektům zaměstnávajícím více než 50 zaměstnanců 7 základních povinností:


1. Určit odpovědnou osobu

2. Zveřejnit informace o způsobech oznamování

3. Umožnit podat oznámení písemně nebo ústně

4. Zajistit zachovávání důvěrnosti

5. Zajistit posouzení důvodnosti a pravdivosti oznámení

6. Zajistit vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení

7. Přijmout vhodná opatření


Co se stane, když po 1. 8. 2023 zaměstnavatel, kterému vznikla povinnost, ji nesplní? V takovém případě se může jednat o přestupek, za který může být uložena pokuta od 400 000 Kč do 1 000 000 Kč. Mezi přestupky bude patřit, pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba na úseku ochrany oznamovatelů:

  • Neurčí příslušnou (odpovědnou) osobu

  • Nezajistí možnost oznamovatele podat oznámení

  • Nezajistí uveřejnění stanovených informací způsobem umožňujícím dálkový přístup

  • Nezajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná (odpovědná) osoba

  • Nezajistí, aby byl oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení nebo o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení

Naproti tomu fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení (lze uložit pokutu do 50 000 Kč).


Přestupku se rovněž dopustí ten, kdo:

  • Brání jinému v podání oznámení o porušení povinnosti podle tohoto zákona

  • Vystaví odvetnému opatření oznamovatele

  • Poskytne informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení nebo anonymního oznámení o porušení povinnosti

  • Poskytne bez písemného souhlasu oznamovatele, toho, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, nebo osoby uvedené v oznámení informace o jejich totožnosti.

Přestupku se může rovněž dopustit příslušná (odpovědná) osoba, pokud např. odepře přijetí oznámení nebo neposoudí důvodnost, nevyrozumí oznamovatele o výsledku posouzení oznámení ve stanovené lhůtě atd. (lze uložit pokutu do 100 000 Kč).

27 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page