top of page
Posuzování shody

Posouzení shody výrobků je jednou z podmínek pro uvedení tzv. stanovených výrobků na trh. Zajišťuje ho výrobce, popř. pokud tak stanoví nařízení vlády, dovozce. Provádí se postupem posouzení shody stanoveným pro daný výrobek v příslušném nařízení vlády nebo podle přímo použitelného předpisu EU prohlášení o shodě. Přitom je vždy jednoznačně stanoveno, zda úkony při posuzování může provést výrobce (dovozce) sám, nebo zda některé tyto úkony musí vyžádat u autorizované (notifikované) nebo oznámené osoby.

Posuzování shody se povinně podrobují pouze ty výrobky, u nichž to stanoví právní předpis. Stanovené výrobky jsou konkretizovány v nařízeních vlády vydaných k provedení zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky, resp. zákona č. 90/2016 sb., nebo v přímo použitelném předpisu EU. Důkazem o posouzení shody je CE značka

a Prohlášení o shodě/vlastnostech. CE certifikát prohlášení o shodě výrobku.

Obecně platí, že prohlášení o shodě obsahuje údaje uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 90/2016 sb. v pl. zn. (principiálně ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17050-1), které jsou v závislosti na posuzovaném výrobku konkretizované nařízením vlády,

a prvky stanovené v příslušných modulech posuzování shody, a musí být stále aktualizováno. Vyhotovuje se v českém jazyce a v úředních jazycích členských států Evropské unie, v nichž je výrobek uváděn nebo dodáván na trh.
 

Co pro vás můžeme zajistit?

  • Provedení úvodního odborného přezkoumání

  • Kompletní služby při vytvoření procesu posuzování shody stanovených výrobků před uvedením na trh a do provozu

  • Zajištění posuzování ve vztahu k plnění požadavků příslušných právních předpisů

  • Výběr postupu posuzování shody

  • Zpracování návrhu EU prohlášení o shodě

  • Prověření stavu existující dokumentace

  • Identifikace slabých míst

  • Návrh strategie pro dosažení souladu s legislativními požadavky

  • Školení zaměstnanců

  • Audit souladu

Potřebujete prohlášení o shodě použitých materiálů? Chcete vidět vzor prohlášení o shodě, nebo Vás zajímá cena prohlášení o shodě? Kontaktujte nás.

bottom of page