top of page
Společenská odpovědnost

Pojem společenská odpovědnost organizací (CSR) představuje vzájemně provázaný soubor činností a postupů v sociální, environmentální a ekonomické oblasti organizace. Evropská komise definuje společenskou odpovědnost organizací jako odpovědnost podniků za dopady jejich činností na společnost". Systémy managementu společenské odpovědnosti specifikují standardy normy SA 8000, ČSN 01 0391 a další včetně doprovodných a podpůrných směrnic. Normy obsahují model rozvoje společenské odpovědnosti organizace v rovině zdrojů, procesů a výrobků.

Základem společenské odpovědnosti firmy / organizace je způsob vedení a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti, udržitelnosti a zlepšování aspektů společenské odpovědnosti. K těm patří dodržování lidských práv, péče o zaměstnance a rovný přístup k nim, tvorba pracovních míst, celoživotní vzdělávání, prevence znečištění životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů, úspora energií, vody a dalších zdrojů, transparentnost, boj proti korupci a kvalita produktů i služeb. Jedná se o souhrn společensky odpovědných aktivit, jehož výsledkem je pozitivní vliv na společnost a zároveň prospěch a konkurenční výhoda pro firmu – dobrovolný závazek firem chovat se zodpovědně

k prostředí i společnosti (compliance).

Společenská odpovědnost firmě v ČR může přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit. Splnění norem CSR přináší firmám transparentnost, důvěryhodnost, odlišení od konkurence a také možnost účastnit se veřejných zakázek.

 

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Poradenství a konzultace dle Vašich potřeb a požadavků

 • Provedení úvodního odborného přezkoumání stavu CSR

 • Prověření stavu existující dokumentace CSR

 • Identifikace slabých míst

 • Návrh strategie CSR

 • Realizace průzkumu spokojenosti zaměstnanců

 • Provedení interního auditu

 • Zpracování veškeré potřebné dokumentace (manuál, prohlášení, organizační schéma, interní příručky, toolkit....)

 • Komplexní služby v nastavení systému řízení CSR

 • Zavedení a údržbu systému managementu

 • Školení zaměstnanců

 • Jednoduše implementaci systému managementu CSR na klíč

 • Zajištění certifikace CSR

 • Externí činnost auditora, manažera CSR

 • Zastupování a spolupráci v soutěžích a cenách CSR

bottom of page